Week – 13th Nov. – 19th Jan. 14

Bishopton v Hyndland – league

Lochinch, Pollok Park – K.O. 2:00pm – Sat. 18th Jan. 14

[divider top=”0″]

Training

Park Mains – Tue. 14th Jan. 14

P4 – P7 – 6pm

Midi – 7pm

Senior – 7:15pm

Park Mains – Sun. 19th Nov. 13

Midi (U16s) – 10am – Indoors

Micro (ages 3-7) – 11am – Indoors

Mini (P4-P7) – 12pm – Indoors